Jídelna

Způsob přihlášení ke stravování:
Rodiče žáků, kteří si přejí stravovat své dítě ve ŠJ přihlašují dítě ke stravovaní u vedoucí ŠJ, kde vyplní přihlášku. Tím je dítě přihlášeno trvale a nemusí se přihlašovat znovu každý nový školní rok. Pokud dítě nebude nadále ve škole obědvat (přechod na jinou školu, ukončení školní docházky apod.), musí jej rodiče trvale odhlásit u vedoucí stravování!

Odhlašování stravování:
Jednotlivé obědy lze odhlásit osobně či telefonicky u vedoucí kuchařky nebo zápisem v odhláškovém sešitě u výdejního okénka. Tel. 571640246 nebo 733426202

Platby za obědy:

Na začátku školního roku, vždy k 15.8. stravující se žáci zaplatí zálohu na stravné, která se vypočítá tak, že počet pracovních dní v měsíci červnu následujícího kalendářního roku se násobí cenou za jeden oběd. Vždy na konci měsíce se provede vyúčtování za skutečně odebrané obědy.
Úhrada platby za stravné je možné několika způsoby:
  • Formou souhlasu s inkasem ze SŽÚ u České spořitelny,a.s
  • Číslo sběrného účtu: 0100278931/ 0800
  • Limit bez omezení.
  • Platba bude srážena k 15 dni v měsíci.
  • Formou trvalého příkazu z účtu jiného peněžního ústavu
  • Číslo účtu: 6843340297/0100
  • Platba musí být připsána k 15. dni v měsíci.
  • Formou inkasa na účet 6843340297/0100
!!! DŮLEŽITÉ !!!
Na základě vyhlášky č.107/2005 Sb. paragraf 4,odstavec 9 je zákonný zástupce žáka povinen odhlásit stravovaní od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole. První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole se pro účely stravovaní považuje za pobyt ve škole, proto je i strava přihlášená na tento den účtována za sníženou sazbu jako normální oběd (jen finanční normativ = cena surovin).
Pokud rodiče žáka neodhlásí, bude mu strava od druhého dne nepřítomnosti ve škole doúčtována za plnou cenu (finanční normativ + provozní režie). Tím ale nevzniká nárok na odběr stravy!


Ceny obědů:
V den přítomnosti ve škole a první den neplánované nepřítomnosti žáka hradí rodiče pouze cenu surovin podle normativu, stanoveného podle věku, kterého dítěte dosáhne v období právě probíhajícího školního roku (1. září až 31. srpen):


Strávníci 3 – 6 let 34,- Kč
Strávníci 3 – 6 let půl denní 27,- Kč
Strávníci 7 – 10 let 23,- Kč
Strávníci 11 – 14 let 24,- Kč


Pokud v ostatní dny není dítě odhlášeno, připočte se k této ceně ještě provozní náklady, které činí dalších 17,- Kč.