Charakteristika, historie školy

Z historie školy


Škola v Kunovicích byla založena v roce 1875 jako jednotřídní. Prvním učitelem byl jmenován Petr Haša. Do školy chodilo 67 školou povinných dětí od šesti do čtrnácti let. V roce 1892 bylo v obci již 124 školou povinných dětí, a proto byla zřízena druhá třída, a to od roku 1895. V roce 1936 byla na zdejší škole zřízena Lidová škola hospodářská, kterou navštěvovali žáci i z přilehlých vesnic. V roce 1939 vzhledem k počtu dětí byla otevřena třetí třída a z dvojtřídky tak vznikla trojtřídka. Po postavení nové školy v Loučce docházely děti z Kunovic od šestého ročníku do Loučky. V Kunovicích pak zůstávali žáci jen do pátého ročníku později jen do čtvrtého ročníku. Od září roku 2012 je 1. stupeň ZŠ opět úplný. Školu navštěvují žáci od 1. do 5. ročníku. V průběhu let se ve škole vystřídalo mnoho učitelů a ředitelů.

Řídící učitelé a ředitelé školy:


1875 – 1911 Petr Haša
1911 – 1922 Jan Novotný
1922 – 1930 Rajmund Kubeša
1930 – 1942 Josef Novotný
1942 – 1945 Ondřej Volský, zatímní správce
1945 – 1953 František Volek
1953 – 1965 Otakar Žeravík
1961 – 1973 Miroslav Mojžíšek
1973 – 1980 Jarmila Marečková
1980 – 1997 Danuše Bendová
1997 – 2001 Ludmila Hermanová
2001 – 2004 Mgr. Josef Navrátil
2004 – 2018 Mgr. Irena Cmerková
2018 – součastnost Mgr. Dagmar Beránková

Během let byla škola opravována a přestavována. Dne 1. listopadu 1962 byla otevřena mateřská škola adaptovaná z bytu pro ředitele v budově místní školy. Nová třída mateřské školy a školní jídelna byly otevřeny 3. září 1984 po ukončení přístavby a generálních oprav školy a jídelny.
V průběhu letních prázdnin roku 2014 prošla rozsáhlou rekonstrukcí mateřská škola,sociální zázemí již dříve zrekonstruované školní kuchyně a sociální zařízení základní školy. Budova školy byla také zateplena.


Stručná charakteristika školy


Základní škola a mateřská škola Kunovice je malá, vesnická škola, umístěná ve staré budově z roku 1875. Její součástí je mateřská škola, která se nachází v novější přístavbě z roku 1962. Škola má dvě učebny, místnost pro školní družinu, malou tělocvičnu – hernu, dvě místnosti pro MŠ a školní kuchyň s jídelnou. Ke škole patří školní zahrádka, v níž jsou umístěny dětské prolézačky a pískoviště. Tu děti využívají především o velké školní přestávce a při odpoledních činnostech školní družiny. Součástí areálu je malé travnaté školní hřiště.

Základní škola Kunovice je malotřídní škola. Výuka probíhá ve dvou třídách. V I. třídě je spojen 1. a 2. ročník, ve II. třídě 3., 4. a 5. ročník. Ve škole vyučují v současné době dvě učitelky. Třídní učitelka druhé třídy je současně ředitelkou školy. O volný čas dětí po vyučování se stará vychovatelka školní družiny. V mateřské škole vyučují 2 učitelky.


Vybavení školy


Vybavení školy je na dobré úrovni pro všechny předměty. Ve škole jsou využívány počítače s výukovými programy. V současné době mají žáci k dispozici 7 počítačů s připojením na internet přímo ve třídě. Od 1. třídy na nich samostatně pracují v zájmovém útvaru Informatika, žáci 3.,4. a 5. ročníku navíc i ve vyučování. Ve vyučování a při vybraných činnostech školní družiny je také podle potřeby využívaná audiovizuální technika ( magnetofony, televize, DVD, videorekordér, interaktivní tabule).


Klady malé školy


Příjemné, klidné rodinné prostředí. Nízký počet žáků umožňuje individuální přístup k žákům při výuce. Žáci jsou více vedeni k samostatnosti, ale zároveň i ke skupinovému řešení úkolů. Naučí se vzájemné spolupráci, ohleduplnosti ke slabším a mladším. Je velmi omezena agresivita mezi dětmi. Dochází k užšímu kontaktu mezi rodiči a školou.


Akce školy


Škola není jen o vážné práci. Během školního roku žáci navštěvují divadelní a filmová představení, koncerty, výstavy, příležitostně i muzea. Prostřednictvím výletů poznávají svůj region. Účastní se soutěží v rámci svých možností. Mnoho akcí se stalo tradičními: Drakiáda, Projektový den „Advent“, Pečení vánočních perníků,Vánoční besídka, Dětský karneval, Besídka ke Dni matek, Rozloučení se žáky 5. ročníku „Spaní ve škole“. Žáci školy i děti mateřské školy vystupují se svými krátkými kulturními vystoupeními na setkáních místních složek společenských organizací. Vystupují s kulturním programem při Rozsvěcení vánočního stromu.